Aktualizacja programu do wersji 1.5.338

 • W prawym dolnym rogu panelu startowego wyświetlany jest licznik kart badań: Liczba kart badań:
  liczba kart zapisanych/dopuszczalna liczba kart,
 • Przebudowano projekt SoftMedica-ServiceApp.jar umożliwiający tworzenie i przywracanie kopii baz danych,
 • Rozszerzenie filtru zaawansowanego rachunków o wyszukiwanie po numerze faktury,
 • Zmiana działania przycisku „Znajdź” w filtrze zaawansowanym panelu rachunki, po naciśnięciu przycisku konieczne jest wpisanie parametrów wyszukiwania,
 • Rozszerzono funkcjonalność druku rachunku szczegółowego o znacznik ,
 • Usunięto ograniczenie czasowe, 30 dni na wystawienie faktury na podstawie paragonu,
 • Dodanie do wystawianych rachunków możliwości wyboru z listy dopisku o zwolnieniu usług z podatku vat,
 • Dodano panel słownika opisów rachunku: Widok->Słowniki->Opisy rachunków,
 • W oknie ustawień w panelu Rozliczenia, dodano listę wyboru Domyślny opis rachunku,
 • Dodano zakładkę w panelu rachunku Przyczyna korekty. Zakładka widoczna jest tylko dla faktur korygujących utworzonych poleceniem Skoryguj fakturę,
 • Zmieniono uprawnienia zarządzające uprawnieniami do zlecania badań i konsultacji w karcie badania na broń oraz licencję,
 • W oknie dialogowym danych członka personelu (użytkownika aplikacji), w danych ogólnych, dodano pole wyboru Zmiana hasła w czasie logowania, zaznaczenie tego pola skutkuje wymuszeniem zmiany hasła przez użytkownika po zalogowaniu do systemu,
 • Zmiany w funkcjonalności zmiany hasła, jeśli administrator zmienia hasło użytkownikowi automatycznie włącza się opcja Zmiana hasła w czasie logowania,
 • Dodano pozycję wydruku karta kierowcy-szablon,
 • Zmiany związane z dodaniem do licencji pola z informacją o odesłanej umowie,
 • Poprawiono błędne ścieżki w podglądach wizyt,
 • Poprawa warunku sprawdzającego czy wizyta Badanie Okulistyczne badanie kierowcy zostało rozpoczęte,
 • Poprawka interfejsu karty badania na licencję,
 • Dodano możliwość definiowania wartości domyślnych w karcie kierowcy,
 • W oknie dialogowym raportu „Roczne sprawozdanie z działalności dla lekarza”, dodano opcję „Uwzględnij tylko orzeczenia z nadanymi numerami”