Aktualizacja SoftMedica 2/2018

Informujemy, że w dniu 22 marca 2018 roku nastąpiła aktualizacja systemu SoftMedica. Poniżej przedstawiamy wykaz najważniejszych modyfikacji.

Dodano wydruki

 1. Dodano wydruk karty obiegowej z karty PJSMP.
 2. Dodano druk zaświadczenia psychologicznego dla aplikanta aplikacji sędziowskiej / prokuratorskiej.
 3. Dodano oświadczenie o upoważnieniu do uzyskania dokumentacji medycznej w poradni broń/licencja, chorób zawodowych, marynarzy, konsultacyjno-diagnostycznej.
 4. Dodano skierowanie do psychiatry w karta badania licencja na zakładce „konsultacje specjalistyczne” pod przyciskiem „skierowania”.
 5. Dodano orzeczenie lekarza/lekarza dentysty w karcie badania profilaktycznego na zakładce z „plusikiem”.
 6. Dodano (wydzielono jako osobny druk) opcję w orzeczeniach psychologicznych na wizycie psychologicznej „Zaświadczenie dla kuratora sądowego”.
 7. Dodano wydruk „Orzeczenia lekarskiego” w „Poradni szczepień”.
 8. Dodano wydruk „Ankieta szczepień” w „Poradni szczepień”.

Poprawki.

 1. Poprawki do importu danych z GUS:
  1. ucinanie REGON do 9 znaków w przypadku, gdy pobierany jest regon oddziałowy (14 znakowy),
  2. poprawiono obsługę nazwy wsi w adresie.
   Jeżeli miejscowość nie ma ulicy to w pole nazwa Ulica (Wieś) wstawiana jest nazwa miejscowości, a w pole miejscowość nazwa poczty.
   Natomiast jeśli wieś posiada nazwę ulicy, to nazwa wsi wyświetla się w polu miejscowość, a nazwa ulicy w polu Ulica (Wieś).
 2. Poprawiono generowanie listy dokumentacji elektronicznej w karcie badania.
 3. Poprawiono uprawnienia uniemożliwiające zapis karty badania PJSMP i karty badania nauczyciela w poradniach PJSMP i Konsultacyjno-odwoławczej.
 4. Poprawiono działanie przycisku Drukowanie zaawansowane na panelu rachunków. W przypadku gdy lista rachunków zostaje przefiltrowana program pozwoli wykorzystać przycisk druku zaawansowanego.
 5. Rozwiązano problem z uprawnieniami dla poradni przy dodawaniu nowego szablonu uprawnień. Rozwiązanie problemu:
  1. W czasie tworzenia nowego szablonu uprawnień, odczytywana jest lista aktualnie zarejestrowanych w bazie danych pracowni i tworzone są wiązania uprawnienia z pracowniami.
  2. W czasie otwierania okna dialogowego szablonu uprawnień oraz w czasie otwierania okna uprawnień członka personelu uruchamiana jest procedura składowana tworząca brakujące wiązania uprawnień z pracowniami.
 6. Zmiana rozmiaru (pomniejszenie) okna dialogowego ustawień. Przez przeskalowanie panelu usunięto niepotrzebne paski przewijania wnętrza okna dialogowego.
 7. Rozwiązano problem połączeń JDBC – generowane były dodatkowe połączenia z programu do bazy danych, co mogło powodować rozpoznawanie niewłaściwej ilości podłączonych użytkowników.
 8. Rozwiązano problem, występujący w wersji programu z dużą ilością funkcjonalności, po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na pracownika, menu kontekstowe nie mieściło się na monitorze w pionie.
 9. Poprawiono problem, w którym w przypadku, gdy z karty badania został zlecony pakiet (wyceniony w cenniku za składowe badania), a któreś z badań pakietowych pacjent wykona we własnym zakresie (wprowadzimy datę wykonania takiego badania wcześniejszą niż datę zlecenia) to i tak badanie to zostaje policzone na fakturze.
 10. Poprawiono wyświetlanie kodu QR dla tokena.
 11. Poprawiono literówkę w serii fryzjerskiej „p-Methyloaminofenol 1% waz.” na „p-Metyloaminofenol 1% waz.”.
 12. Poprawiono błędne nadawanie numeru rachunku na poprzedni miesiąc. Przy próbie wystawienia rachunku na poprzedni miesiąc (data wystawienia, data sprzedaży, data płatności ustawione na poprzedni miesiąc). Po wyczyszczeniu domyślnie wprowadzonego numeru rachunku program próbuje nadać nowy numer na poprzedni miesiąc. Zawsze nadawany jest numer pierwszy z poprzedniego miesiąca, nawet gdy numer ten jest zajęty.
 13. Poprawiono opcję spod prawego klawisza myszy „Karty badań broń – wszystkie” i „Karty badań licencja – wszystkie” Opcja nie wyświetlała kart badań pracownika z innych przedsiębiorstw.
 14. Poprawiono problem w którym w „Poradnia szczepień” -> „Zarejestruj” -> „Szczepienia” -> Zakładka „Szczepienie” generowany jest błąd gdy w słowniku „Szczepień” lub „Szczepionek” nie jest wpisana żadna wartość.
 15. Poprawiono problem w którym na panelu startowym przy korzystaniu z opcji znajdź pracownika. Po wpisaniu np. peselu i wyszukaniu klikamy przycisk lista. Otwiera się lista kierowców, jednak jest pusta, a w filtrze wpisują się dane imię i nazwisko kierowcy. Po wykasowaniu np. imienia i wciśnięciu enter pojawia się osoba na liście.

Dodatkowe opcje.

 1. Rozszerzono mechanizm blokowania kart badań po określonym okresie czasu.
  1. Dodano ustawienie, w którym określamy po jakim czasie (interwał godzinowy) również orzecznikowi blokowana jest edycja,
  2. Dodano specjalne uprawnienie dla wybranego użytkownika, „edycja zablokowanych kart”, dzięki niemu użytkownik po zalogowaniu może taką kartę zmienić, ale przy próbie zapisu pojawia się pole tekstowe, gdzie trzeba wpisać powód modyfikacji takiej karty,
  3. Osoba z uprawnieniami do odblokowania karty może „wyzerować licznik” czasu do edycji dla lekarza orzecznika – poprzez zmianę wartości znacznika czasu startu blokady.
 2. Dodano pole „zaznacz wszystkie” w panelu uprawnień.
  W panelu uprawnień na zakładce uprawnienia proste dodano pole wyboru. Na zakładce uprawnienia złożone tj. kolumny „dodaj”, „usuń”, „zmień” mają oddzielne pola wyboru do zaznaczenia.
  Po kliknięciu prawym klawiszem myszy na wiersz w tabeli dodano możliwość zaznaczania/odznaczenia wszystkich uprawnień na liście. Dodatkowo po kliknięciu prawym klawiszem myszy na nagłówek w tabeli z uprawnieniami złożonymi („Dodaj”, „Usuń”, „Zmień”) dodano możliwość zaznaczenia/odznaczenia wszystkich uprawnień w danej kolumnie.
 3. Do tabeli kart badań do rozliczenia dodano kolumnę „Rozliczono wszystkie badania”. Kolumna jednoznacznie wskazuje czy w ramach konkretnej karty pozostają badania które nie zostały rozliczone.
 4. W panelu kart badań do rozliczenia włączono menu kontekstowe z wyborem kolumn do wyświetlania.
 5. Dodano nowe alergeny do serii fryzjerskiej w wizycie dermatologicznej.
 6. Dodano obsługę wielu umów w jednym rachunku na podstawie kart rozliczeniowych.
  Badania tworzące pozycje rachunku, utworzonego na podstawie kart rozliczeniowych, mogą być związane z różnymi umowami. Stworzono mechanizm zachowujący te wiązania i wyceniający badania wg umów dla poszczególnych badań.
  Wycena badania następuje wg schematu:
  1. jeśli rachunek jawnie związano z umową to wycena następuje wg tej umowy,
  2. jeśli rachunek nie ma przypisane umowy, wycena wg umowy związanej z badaniem/karta badania,
  3. jeśli nie zachodzą powyższe warunki, wycena z umowy szablonowej.
 7. W tabeli panelu kart badań do rozliczenia dodano kolumnę „Przedsiębiorstwo nadrzędne”.
  Gdy tworzony jest rachunek dla kilku kart rozliczeniowych, pierwsza karta decyduje kto jest odbiorcą rachunku. Gdy jest to karta wykonana dla firmy podrzędnej, jako odbiorca wskazywana jest firma nadrzędna.
 8. Rozwiązano problem w którym na karcie badania do rozliczenia w kolumnie „Pracownia/stanowisko” okno podglądu karty rozliczeniowej pojawia się wartość „null”, w przypadku gdy badanie nie ma przypisane pracowni/stanowisko.
 9. Dodano możliwość wyłączenia stronicowania na kartach badań do rozliczenia. W panelu kart badań do rozliczenia, po lewej stronie kontrolek do zmiany stron, dodano pole wyboru „Stronicowanie”. Za pomocą pola można włączać i wyłączać stronicowanie danych widocznych w tabeli kart badań do rozliczenia. Domyślnie stronicowanie jest włączone.
 10. Dodano funkcjonalność automatycznego rejestrowania wpłaty z KW na urządzeniu fiskalnym. Po utworzeniu potwierdzenia księgowego typu KW, jeśli klient posiada licencję na moduł fiskalny, ma uprawnienia do dostępu do panelu kasjera oraz w pliku konfiguracyjnym aplikacji jest zamieszczona informacja o porcie komunikacyjnym z drukarką fiskalną, pojawi się pytanie „Czy zarejestrować wypłatę kwoty (kwota z dokumentu KW) zł na urządzeniu fiskalnym?”. Odpowiedź tak powoduje wysłanie komendy do drukarki fiskalnej.
 11. Dodano możliwość wystawiania faktury na podstawie kilku paragonów. Obsługiwane są dwa rodzaje zaznaczenia – poprzez kliknięcie na pole „Zaznaczenie” lub wskazanie wiersza tabeli myszką. Pierwsza metoda ma priorytet, jeśli nie zaznaczono żadnego pola, pod uwagę brane są wskazane myszką rekordy.
 12. Na karcie badania – licencja na zakładce orzeczenie dodano nowe pole „przysługuje odwołanie do instytutu badawczego w dziedzinie medycyny pracy w:”, które znajduje się w pouczeniu orzeczenia.
 13. W orzeczonych kartach badań dodano kolumnę zawierającą datę następnego badania. Dodano również wybór kolumn, które mają być wyświetlane po przez menu kontekstowe po kliknięciu na nagłówek kolumny prawym przyciskiem myszy.
 14. Dodano dodatkową kolumnę w „Oczekujące karty badań” z lekarzem wybranym w karcie badania na zakładce „Dane ogólne”.
 15. Dodano komparator, aby „Kwota rachunku” w Panelu Rachunki przy sortowaniu traktowana była jako liczba.
 16. Dodano możliwość sortowania alfabetycznego w cenniku ogólnym i szczegółowym. Po wejściu na cennik ogólny lub szczegółowy pozycje słownika zostają ustawione w kolejności alfabetycznej.
 17. Dodano opcję „Konsultacja psychologiczna – wzór własny” pod przycisk „Skierowania” na zakładce „Konsultacje specjalistyczne” w karcie badania profilaktycznego.
 18. Dodano przycisk skierowania na zakładce zakres badań poszerzony w karcie profilaktycznej.