Jak automatycznie wygenerować aneksy dla umów wybranego typu?

Opis funkcjonalności
Funkcjonalność służy do masowego tworzenie aneksów wybranych umów, na podstawie tzw. umowy źródłowej.
Aneksowane umowy i umowa źródłowa są tego samego typu.
Aneks zawiera kopię cennika ogólnego i szczegółowego, definicje stanowisk i pakietów. Załączniki nie są kopiowane.

Warunki
Aneksowane mogą być tylko umowy aktywne w dniu wykonywania operacji i w dniu wskazanym jako dzień rozpoczęcia obowiązywania aneksu.
Data rozpoczęcia obowiązywania aneksu musi być późniejsza od daty rozpoczęcia obowiązywania umowy aneksowanej.
Umową źródłową może być każda umowa (w tym umowy szablonowe) posiadająca wypełniony cennik.
Funkcjonalność dostępna jest dla użytkowników posiadających uprawnienia do dodawania i zmiany umów.

    Sposób postępowania
  1. Wskazuje się umowę źródłową. Umowa źródłowa powinna zawierać wypełniony cennik ogólny lub cennik szczegółowy.
  2. Użytkownik określa datę rozpoczęcia obowiązywania aneksowanych umów i opcjonalnie datę końca ich obowiązywania.
  3. Wyświetlona zostaje lista przedsiębiorstw, dla których generowane mają być aneksy umów. Na liście pojawią się tylko przedsiębiorstwa, które posiadają aktywne umowy o typie zgodnym z typem umowy źródłowej. Użytkownik określa które przedsiębiorstwa mają otrzymać aneksy umów (menu kontekstowe listy wyboru umożliwia szybkie zaznaczenie i odznaczenie wszystkich rekordów).
  4. Wygenerowana zostaje lista aktywnych umów wskazanych przedsiębiorstw o typie zgodnym z typem umowy źródłowej. Użytkownik wybiera umowy które maja otrzymać aneksy (menu kontekstowe listy wyboru umożliwia szybkie zaznaczenie i odznaczenie wszystkich rekordów).
  5. Dla każdej z zaznaczonych umów, system wprowadza datę zakończenia obowiązywania umowy, data ta jest równa dacie określonej w punkcie drugim minus jeden dzień.
  6. Dla każda z zaznaczonych umów utworzona zostaje jej kopia (aneks), kopie różnią się od oryginałów datami (daty określono w punkcie drugim), kopie nie posiadają wypełnionych cenników, nie mają definicji stanowisk, pakietów, brak w nich załączonych dokumentów.
  7. Dla każdego z aneksów, z umowy źródłowej (wybranej w punkcie pierwszym), przekopiowane zostają cenniki, definicje stanowisk i pakietów.

Dotyczy wydania SoftMedica S 0.11.1 i nowszych.