Warunki licencjonowania

Licencja

 1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy licencji na korzystanie z Programu. Udzielenie przez Licencjodawcę licencji nie oznacza wyłączności Licencjobiorcy i nie ogranicza prawa Licencjodawcy do dalszego przekazywania licencji na rzecz osób trzecich.
 2. Licencja udzielana jest na okres 12 miesięcy od daty zakupu.
 3. Po upływie okresu wskazanego ust.2 umowa ulega automatycznemu przedłużeniu-ponownie na okres wskazany w ust.2 chyba, że którakolwiek ze stron złoży oświadczenie w przedmiocie braku woli kontynuacji umowy-najpóźniej na 1 miesiąc przed upływem wskazanego w ust. 2. Zapis ten stosuje się każdorazowo do upływu kolejnych okresów trwania umowy
 4. Przedłużenie licencji na zasadach wskazanych w ust.3 obciążone jest opłatą licencyjną niezależnie od czasu faktycznego trwania umowy licencyjnej w danym roku.
 5. W razie nieopłacenia przedłużenia licencji w terminie określonym w wystawionej Licencjobiorcy, po przedłużeniu, fakturze VAT, jak również w razie korzystania przez Licencjodawcę z Programu w sposób sprzeczny z niniejszą umową, Licencjodawca może wypowiedzieć Licencjobiorcy umowę ze skutkiem natychmiastowym. Powyższe nie uprawnia Licencjobiorcy do żądania zwrotu opłat już uiszczonych (niezależnie od tego przez jaki czas korzystano z usług Licencjodawcy oraz z Programu), ani też nie uprawnia do odmowy wypłaty należności, jakie uprzednio stały się wymagalne.
 6. Licencjobiorca upoważnia Licencjodawcę do wystawiania faktur bez jego podpisu.

Licencja na Program

 1. Zgodne z dokumentacją prawo do korzystania z Programu i jego użytkowania wyłącznie na potrzeby własne,
 2. Prawo do korzystania z dostarczonej dokumentacji,
 3. Prawo do sporządzenia jednej kopii Programu służącej jedynie do zabezpieczenia się na wypadek niezamierzonego jego uszkodzenia, przy czym niezbędnym warunkiem jest stosowanie tej kopii zgodnie z zakresem licencji.

Ograniczenia prawa korzystania z licencji

 1. Z zastrzeżeniem przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Licencjobiorca nie może:
  1. Trwale lub czasowo zwielokrotniać programu w całości lub w części jakimikolwiek środkami lub w jakiejkolwiek formie,
  2. Tłumaczyć, przystosowywać programu, dokonywać zmian Programowych ani jakichkolwiek innych zmian w programie,
  3. Rozpowszechniać w stosunku do osób trzecich, udzielać podlicencji, odpłatnie bądź nieodpłatnie wypożyczać lub przekazywać do użytkowania w jakikolwiek inny sposób,
  4. Usuwać z Programu zamieszczonego tam znaku towarowego oraz wzmianki o prawach autorskich,
  5. Powielać i rozpowszechniać dokumentacji lub innych materiałów drukowanych dotyczących danego Programu.
 2. Program może być stosowany przez Licencjobiorcę tylko na danym komputerze i w danym miejscu. Jeżeli dany komputer/serwer jest rozumiany jako wielostanowiskowe miejsca pracy, to prawo używania programu dotyczy wszystkich stanowisk, przyłączonych do tego komputera. Wykorzystanie w systemie wielostanowiskowym dopuszczalne jest pod warunkiem, że Licencjobiorca nabył stosowną licencję.

Gwarancja i odpowiedzialność

 1. Licencjodawca gwarantuje, że nośniki Programu (CD i/lub dyskietka) w momencie przekazania nie zawierają błędów. Jednakże Licencjodawca dopuszcza przekazanie licencji systemu oraz samego Programu w formie elektronicznej (plik licencji, instalator programu).
 2. Warunkiem roszczenia usunięcia błędu jest możliwość zreprodukowania błędu oraz jego pojawienie w ostatniej przyjętej przez Licencjobiorcę wersji Programu. Licencjobiorca zobowiązany jest do przekazania Licencjodawcy możliwej do sprawdzenia dokumentacji o rodzaju i okolicznościach wystąpienia błędu.
 3. Gwarancja nie dotyczy Programu w całości lub jego części, które zostały zmienione lub rozbudowane przez Licencjobiorcę, zatrudnionych przez niego pracowników lub na jego zlecenie przez osoby trzecie. Jeżeli błąd wynika z takiej zmiany lub rozszerzenia Programu Licencjodawca nie jest zobowiązany do jego usunięcia.
 4. Licencjodawca może usunąć błąd również w ten sposób, że udostępni inną wersję Programu.
 5. Zobowiązania gwarancyjne wykonywane są według wyboru Licencjodawcy i ograniczone są do udostępnienia innej wersji programu lub jego naprawy. Inne roszczenia Licencjobiorcy w stosunku do Licencjodawcy są wyłączone.
 6. Roszczenia odszkodowawcze Licencjobiorcy przeciwko Licencjodawcy, jakiegokolwiek byłyby one rodzaju, są ograniczone. Wyłączone całkowicie są roszczenia odszkodowawcze z tytułu skutków wystąpienia awarii, jak np. utrata danych lub utrata spodziewanych zysków, roszczenia z tytułu całkowitej lub częściowej niemożności korzystania z programu lub działania na skutek niedozwolonych czynności.

 Prawa autorskie

 1. Program, jak również załączone do nich instrukcje obsługi, a więc wszystkie przedmioty przekazane przez Licencjodawcę są chronione prawami autorskimi.

Aktualizacje, wsparcie techniczne

 1. Licencjodawca w ramach niniejszej Umowy, zobowiązuje się do udostępniania Licencjobiorcy nowych wersji programu. Nowe wersje zawierają:
  1. Aktualizacje wynikające z inwencji twórczej Licencjodawcy. Są to zmiany poszerzające standardowe funkcje Programu. Dopuszcza się zmianę istniejących mechanizmów, przy zastrzeżeniu, że zmiana nie będzie ograniczać ich dotychczasowych funkcji.
  2. Aktualizacje istniejących funkcji lub nowe funkcje, które dostosują Program do zmian w przepisach. W przypadku, kiedy przepisy nie określają odpowiednich wzorów wydruków, Licencjodawca zastrzega sobie prawo do opracowania ich we własnym zakresie, szczególnie w zakresie ergonomii oraz układu interfejsu. Licencjodawca zastrzega sobie 24 godzinny czas od wejścia w życie przepisu do przekazania Zamawiającemu aktualizacji. Za skuteczne przekazanie aktualizacji uważa się ich udostępnienie do pobrania za pomocą aktualizatora Programu. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezaktualizowanie Programu przez Licencjobiorcę do ostatniej udostępnionej wersji.
  3. Aktualizacje usuwające stwierdzone błędy w Programie.
 2. Licencjodawca będzie uzupełniać i dostosowywać dokumentację użytkownika. W przypadku ukazania się nowych wersji dotyczących programu zostaną one udostępnione użytkownikom.
 3. Wszelkie niezbędne czynności serwisowe opisane w tym paragrafie wykonywane będą wyłącznie za pomocą narzędzi zdalnego dostępu przez Internet lub łącz telefonicznych.
 4. Szkolenia, udzielanie instruktażu w pomieszczeniach Licencjobiorcy, przestawienie Programu na inny Program, zostana wykonane przez Licencjodawcę na podstawie oddzielnych umów zawartych z Licencjobiorcą.
 5. Usługi dodatkowe, nie ujęte w warunkach niniejszej umowy, jak np. przeprowadzenie szkolenia, udzielenie instruktażu w pomieszczeniach Licencjobiorcy, przestawienie programu na inny system, zostaną wykonane przez Licencjodawcę na podstawie oddzielnych umów zawartych z Licencjobiorcą.
 6. Licencjodawca w ramach niniejszej Umowy ma prawo zażądać dodatkowych danych ze strony Licencjobiorcy w celu ograniczenia lub usunięcia zakłócenia.

Ochrona danych osobowych i tajemnicy przedsiębiorstwa

 1. Licencjobiorca oświadcza, że jest administratorem – w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – zbioru danych osobowych Programu.
 2. Na mocy niniejszej Umowy Licencjobiorca powierza Licencjodawcy przetwarzanie danych osobowych znajdujących się w ww. zbiorze danych osobowych Licencjobiorcy, a Licencjodawca zobowiązuje się do przetwarzania tych danych, wyłącznie w zakresie i celu wynikającym z realizacji niniejszej umowy.
 3. Poprzez przetwarzanie danych osobowych rozumie się jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, a w szczególności – ich zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowanie, zmienianie, udostępnianie, usuwanie danych osobowych.
 4. Licencjodawca niniejszym oświadcza, że spełnia on wymagania określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U.04.100.1024) oraz oświadcza że dane osobowe, o których mowa ust. 1, będą przetwarzane z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i przepisów wykonawczych do tejże ustawy.
 5. Licencjodawca nadto oświadcza, iż przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych, o których mowa ust. 1, podjął środki zabezpieczające zbiory danych Licencjobiorcy, o których mowa w art. 36-39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 z późn. zm.) oraz będzie je utrzymywał przez cały okres wykonywania niniejszej umowy.
 6. Do wykonywania zobowiązań wynikających z postanowień niniejszej umowy w imieniu Licencjodawcy dopuszczone będą wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Licencjodawcę.
 7. Licencjobiorca ma obowiązek sprawować nadzór nad przetwarzaniem przez Licencjodawcę danych osobowych i niezwłocznie zgłaszać mu wszelkie zastrzeżenia w tym zakresie.
 8. W szczególnych przypadkach Licencjobiorca dopuszcza możliwość przetwarzania zbioru danych osobowych poza własnymi Programami informatycznymi. Każdy taki przypadek musi być odrębnie uzgodniony (za pomocą e-mail), ze wskazaniem początku oraz zakończenia przetwarzania zbioru danych. Zakończenie Przetwarzania rozumiane jest jako usunięcie zbioru z systemu informatycznego Licencjodawcy.
 9. Strony zobowiązują się nadto do utrzymania w tajemnicy w trakcie obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu, i nieprzekazywania osobom trzecim, informacji oraz danych o przedsiębiorstwie i jego klientach – stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa (ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).