Warunki licencjonowania

Licencja

 1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy licencji na korzystanie z Programu. Udzielenie przez Licencjodawcę licencji nie oznacza wyłączności Licencjobiorcy i nie ogranicza prawa Licencjodawcy do dalszego przekazywania licencji na rzecz osób trzecich.
 2. Licencja udzielana jest na czas oznaczony 12 miesięcy od dnia zakupu.
 3. Po upływie okresu wskazanego w ust. 2 umowa ulega automatycznemu przedłużeniu – ponownie na okres wskazany w ust. 2 chyba, że którakolwiek ze stron złoży oświadczenie w przedmiocie braku woli kontynuacji umowy – najpóźniej na 1 miesiąc przed upływem okresu wskazanego w ust. 2. Zapis ten stosuje się każdorazowo do upływu kolejnych okresów trwania umowy.
 4. Przedłużenie licencji na zasadach wskazanych w ust.3 obciążone jest opłatą licencyjną niezależnie od czasu faktycznego trwania umowy licencyjnej w danym roku.
 5. W razie nieopłacenia przedłużenia licencji w terminie określonym w wystawionej Licencjobiorcy, po przedłużeniu, fakturze VAT, jak również w razie korzystania przez Licencjodawcę z Programu w sposób sprzeczny z niniejszą umową, Licencjodawca może wypowiedzieć Licencjobiorcy umowę ze skutkiem natychmiastowym. Powyższe nie uprawnia Licencjobiorcy do żądania zwrotu opłat już uiszczonych (niezależnie od tego przez jaki czas korzystano z usług Licencjodawcy oraz z Programu), ani też nie uprawnia do odmowy wypłaty należności, jakie uprzednio stały się wymagalne.
 6. Licencjobiorca upoważnia Licencjodawcę do wystawiania faktur bez jego podpisu.
 7. Licencja na Program obejmuje:
  • zgodne z dokumentacją prawo do korzystania z Programu i jego użytkowania wyłącznie na potrzeby własne,
  • prawo do korzystania z dostarczonej dokumentacji,
  • prawo do sporządzenia jednej kopii Programu służącej jedynie do zabezpieczenia się na wypadek niezamierzonego jego uszkodzenia, przy czym niezbędnym warunkiem jest stosowanie tej kopii zgodnie z zakresem licencji.

Ograniczenia prawa korzystania z licencji

 1. Z zastrzeżeniem przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Licencjobiorca nie może:
  • trwale lub czasowo zwielokrotniać programu w całości lub w części jakimikolwiek środkami lub w jakiejkolwiek formie,
  • tłumaczyć, przystosowywać programu, dokonywać zmian Programowych ani jakichkolwiek innych zmian w programie,
  • rozpowszechniać w stosunku do osób trzecich, udzielać podlicencji, odpłatnie bądź nieodpłatnie wypożyczać lub przekazywać do użytkowania w jakikolwiek inny sposób,
  • usuwać z Programu zamieszczonego tam znaku towarowego oraz wzmianki o prawach autorskich,
  • powielać i rozpowszechniać dokumentacji lub innych materiałów drukowanych dotyczących danego Programu.
 2. Program może być stosowany przez Licencjobiorcę tylko na danym komputerze i w danym miejscu. Jeżeli dany komputer/serwer jest rozumiany jako wielostanowiskowe miejsca pracy, to prawo używania programu dotyczy wszystkich stanowisk, przyłączonych do tego komputera. Wykorzystanie w Programie wielostanowiskowym dopuszczalne jest pod warunkiem, że Licencjobiorca nabył stosowną licencję.

Gwarancja i odpowiedzialność

 1. Licencjodawca gwarantuje, że nośniki Programu (CD i/lub dyskietka) w momencie przekazania nie zawierają błędów. Jednakże Licencjodawca dopuszcza przekazanie licencji Programu oraz samego Programu w formie elektronicznej (plik licencji, instalator programu).
 2. Warunkiem roszczenia usunięcia błędu jest możliwość zreprodukowania błędu oraz jego pojawienie w ostatniej przyjętej przez Licencjobiorcę wersji Programu. Licencjobiorca zobowiązany jest do przekazania Licencjodawcy możliwej do sprawdzenia dokumentacji o rodzaju i okolicznościach wystąpienia błędu.
 3. Gwarancja nie dotyczy Programu w całości lub jego części, które zostały zmienione lub rozbudowane przez Licencjobiorcę, zatrudnionych przez niego pracowników lub na jego zlecenie przez osoby trzecie. Jeżeli błąd wynika z takiej zmiany lub rozszerzenia Programu Licencjodawca nie jest zobowiązany do jego usunięcia.
 4. Licencjodawca może usunąć błąd również w ten sposób, że udostępni inną wersję Programu.
 5. Zobowiązania gwarancyjne wykonywane są według wyboru Licencjodawcy i ograniczone są do udostępnienia innej wersji Programu lub jego naprawy. Inne roszczenia Licencjobiorcy w stosunku do Licencjodawcy są wyłączone.
 6. Roszczenia odszkodowawcze Licencjobiorcy przeciwko Licencjodawcy, jakiegokolwiek byłyby one rodzaju, są ograniczone. Wyłączone całkowicie są roszczenia odszkodowawcze z tytułu skutków wystąpienia awarii, jak np. utrata danych lub utrata spodziewanych zysków, roszczenia z tytułu całkowitej lub częściowej niemożności korzystania z programu lub działania na skutek niedozwolonych czynności.

 Prawa autorskie

 1. Program, jak również załączone do nich instrukcje obsługi, a więc wszystkie przedmioty przekazane przez Licencjodawcę są chronione prawami autorskimi.

Aktualizacje, wsparcie techniczne

 1. Licencjodawca w ramach niniejszej Umowy, zobowiązuje się do udostępniania Licencjobiorcy nowych wersji Programu. Nowe wersje zawierają:
  • Aktualizacje wynikające z inwencji twórczej Licencjodawcy. Są to zmiany poszerzające standardowe funkcje Programu. Dopuszcza się zmianę istniejących mechanizmów, przy zastrzeżeniu, że zmiana nie będzie ograniczać ich dotychczasowych funkcji.
  • Aktualizacje istniejących funkcji lub nowe funkcje, które dostosują Program do zmian w przepisach. W przypadku, kiedy przepisy nie określają odpowiednich wzorów wydruków, Licencjodawca zastrzega sobie prawo do opracowania ich we własnym zakresie, szczególnie w zakresie ergonomii oraz układu interfejsu. Licencjodawca zastrzega sobie 24 godzinny czas od wejścia w życie przepisu do przekazania Zamawiającemu aktualizacji. Za skuteczne przekazanie aktualizacji uważa się ich udostępnienie do pobrania za pomocą aktualizatora Programu. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezaktualizowanie Programu przez Licencjobiorcę do ostatniej udostępnionej wersji.
  • Aktualizacje usuwające stwierdzone błędy w Programie.

  Klasyfikacja błedów w Programie.

  Błąd-definicja ogólna Reakcja Programu SoftMedica we właściwych warunkach eksploatacji na prawidłowe działanie użytkownika, polegająca na wykonaniu procedur w sprzeczności z dokumentacją lub przewidzianą (założoną) funkcją. Z powyższej definicji wyłącza się następujące przyczyny:
  • zastosowanie Programu w sposób niezgodny z przeznaczeniem
  • błędne wprowadzanie danych przez użytkownika
  • użytkowanie Programu w infrastrukturze informatycznej, nie spełniającej minimalnych wymagań w zakresie parametrów określonych przez producenta, w szczególności minimalnych wydajnościowych
  • użytkowanie Programu za pomocą dostępu zdalnego nieuzgodnionego, co do konfiguracji technicznej z firmą SoftMedica
  • użytkowanie Programu w niesprawnej infrastrukturze Zamawiającego, w szczególności sieć komputerowa, oprogramowanie Programowe, konfiguracja serwerów
  • działania wirusa komputerowego lub innego złośliwego programu
  • ingerencją w Program przez nieuprawnione lub osoby trzecie
  • działanie siły wyższej
  • niewykonanie zalecanych przez Licencjodawcę uaktualnień Programu
  • brak zgłoszeń do Licencjodawcy niepomyślnego wykonania aktualizacji i dalszego wykorzystywania Programu mimo ujawienia jego nieprawidłowego działania
  • użytkowanie Programu ze złamaniem warunków umowy licencyjnej
  Błąd: awaria Nieprawidłowość funkcjonowania Programu uniemożliwiająca wykonywanie jego funkcji w całości lub części, przez co jego używanie staje się bezzasadne lub niemożliwe. Awaria wymaga podjęcia natychmiastowych działań mających na celu przywrócenie funkcjonowania Programu, w związku z tym dopuszcza się stosowanie rozwiązań pośrednich lub tymczasowych. Czas usunięcia awarii do 12 godzin od przyjęcia zgłoszenia. Czas liczony jest w godzinach pracy serwisu, tj. w dni robocze w godzinach 8:00-16:00.
  Błąd: wada Nieprawidłowość funkcjonowania Programu znacznie utrudniająca wykonywanie jego funkcji w całości lub części, przez co jego używanie stało się znacznie utrudnione (nieergonomiczne), bardziej pracochłonne, mniej efektywne. Np. wolne wczytywanie danych, konieczność ponownego uruchamiania Programu, błędy w drukach, nieprawidłowe rozliczenia itp. Wada daje możliwość zastosowania doraźnego rozwiązania pozwalającego na niwelowanie jej skutków. W przypadku stwierdzenia wady zostanie wydana dedykowana dla niej aktualizacja Programu. Czas usunięcia wady do 7 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia.
  Błąd: usterka Nieprawidłowość funkcjonowania Programu umożliwiająca jego poprawne użytkowanie, ale sprawiająca wyraźne uciążliwości. Usterka nie wymaga zastosowania doraźnych rozwiązań niwelujących jej skutków. Usterka może być usunięta w kolejnej planowej aktualizacji Programu. Czas usunięcia usterki do 30 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia.
  Przyjmowanie zgłoszeń
  1. Zgłoszenia przyjmowane są w dni robocze w godzinach 8:00-16:00. Jeżeli zgłoszenie wpłynie poza tymi godzinami ustala się jego wpłynięcie na 9:00 następnego dnia roboczego.
  2. W przypadku stwierdzenia błędu Licencjobiorca dokonuje zgłoszenia serwisowego przy wykorzystaniu następujących kanałów komunikacji:
  • telefonicznie na nr 52 506 54 29
  • elektronicznie na adres serwis@softmedica.pl
  • wypełniając formularz elektroniczny dostępny pod adresem www.softmedica.pl/serwis
 2. Licencjodawca będzie uzupełniać i dostosowywać dokumentację użytkownika. W przypadku ukazania się nowych wersji dotyczących programu zostaną one udostępnione użytkownikom.
 3. Wszelkie niezbędne czynności serwisowe opisane w tym paragrafie wykonywane będą wyłącznie za pomocą narzędzi zdalnego dostępu przez Internet lub łącz telefonicznych.
 4. Szkolenia, udzielenie instruktażu w pomieszczeniach Licencjobiorcy, dodatkowe prace wykraczające poza zakres określony w §6, zostaną wykonane przez Licencjodawcę na podstawie oddzielnych umów zawartych z Licencjobiorcą.
 5. Licencjodawca w ramach niniejszej Umowy ma prawo zażądać dodatkowych danych ze strony Licencjobiorcy w celu ograniczenia lub usunięcia zakłócenia.

Ochrona danych osobowych i tajemnicy przedsiębiorstwa

 1. Kwestię ochrony danych osobowych reguluje umowa powierzenia, satnowiąca zawsze załącznik do umowy.
 2. Do wykonywania zobowiązań wynikających z postanowień niniejszej umowy w imieniu Licencjodawcy dopuszczone będą wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Licencjodawcę.
 3. W szczególnych przypadkach Licencjobiorca dopuszcza możliwość przetwarzania zbioru danych osobowych poza własną infrastrukturą informatyczną. Każdy taki przypadek musi być odrębnie uzgodniony (za pomocą e-mail), ze wskazaniem początku oraz zakończenia przetwarzania zbioru danych. Zakończenie Przetwarzania rozumiane jest, jako usunięcie zbioru danych Programu z systemu informatycznego Licencjodawcy.
 4. Strony zobowiązują się nadto do utrzymania w tajemnicy w trakcie obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu, i nieprzekazywania osobom trzecim, informacji oraz danych o przedsiębiorstwie i jego klientach – stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa (ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zmiany dotyczące Umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony.
 2. Licencjodawca ma prawo do przetwarzania wszystkich danych osobowych, uzyskanych w związku z Umową, przy poszanowaniu przepisów o ochronie danych osobowych.
 3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Wszelkie sprawy sporne, niemożliwe do rozstrzygnięcia w drodze polubownych rokowań, będą podlegały rozpatrzeniu przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Licencjodawcy.