Integracja z laboratorium zewnętrznym

Założenia funkcjonalne.

Podmiot medyczny posiada moduł SoftMedica Punkt Pobrań, wprowadza zlecenia na badania laboratoryjne, które są automatycznie wysyłane do laboratorium. Po wykonaniu wyniki „wracają” do systemu SoftMedica.

Zakres standardowy integracji polega na:

 1. Uruchomieniu modułu SoftMedica Punkt Pobrań.
 2. Ustalenie kwestii technicznych, w szczególności:
  1. Ustalenie zawartości tabeli translacji słowników badań (SoftMedica) „na” słownik badań laboratorium.
  2. Ustalenie kanału komunikacji (np. VPN) – wysyłki komunikatu do serwera laboratorium.
  3. Ustalenie adresu IP oraz portu, na którym serwer laboratorium oczekuje komunikatu HL7.
  4. Ustalenie adresu IP oraz portu, na który serwer laboratorium będzie wysyłał komunikaty zwrotne np. potwierdzenie przyjęcia komunikatu HL7 oraz wyniki badań.
  5. Ustaleniu sposobu udostępniania podpisanych elektronicznie plików PDF. przez laboratorium.
  6. Ustalenie procedur obsługi sytuacji szczególnych np. zlecenie dodatkowych badań, obsługa błędów komunikacji, inne.

Skrócony opis działania systemu po integracji:

 1. W systemie SoftMedica następuje zlecenie badań laboratoryjnych.
 2. W module SoftMedica Punkt Pobrań następuje zaewidencjonowanie pobranego materiału wraz z jego oznaczeniem (np. kod kresowy).
 3. SoftMedica tworzy komunikat HL7 ze zleconych badań i wysyła go do serwera laboratorium.
 4. System laboratoryjne odsyła komunikat o przyjęciu zlecenia.
 5. Po wykonaniu badań system laboratoryjny odsyła komunikat HL7 z wynikami w postaci tekstowej. Wyniki wraz ewentualnymi odstępstwami od wartości referencyjnych znajdują się polu tekstowym badania, które zostało wykonane.
 6. Dodatkowo system laboratoryjny udostępnia wynik – plik PDF. podpisany elektronicznie (zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami). Wynik PDF jest dostępny w systemie, można go w dowolnym czasie wydrukować. SoftMedica przewiduje dodatkowe ustawiania sposobu prezentacji otrzymanego wyniku.

Uwagi:

 1. Podmiot medyczny wdrażający rozwiązanie aktywnie uczestniczy w pracach wdrożeniowych między SoftMedica o laboratorium zewnętrznym.
 2. Cena nie zawiera dojazdów serwisantów SoftMedica do klienta, jeżeli takowe są wymagane. Wszystkie ewentualne dodatkowe usługi wyceniane są odrębnie.
 3. Cena nie zawiera kosztów czynności dodatkowych (niestandardowych) oraz innych niezbędnych nakładów wymaganych do dostosowania infrastruktury podmiotu medycznego do łączności z laboratorium – np. konfiguracji urządzeń sieciowych, serwera, oprogramowania systemowego oraz aplikacyjnego.