Przetwarzanie danych osobowych

Powierzenie przetwarzania danych

Dla potrzeb naszych Umów, o ile z treści i celu nie wynika inaczej, przyjmuje się następujące znaczenie dla poniżej wymienionych sformułowań:

 1. „Ustawa” – Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dziennik Ustaw z 2018 r pozycja 100) zwanej dalej UODO
 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO”
 3. „Dane osobowe” – dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt. 2 RODO
 4. „Przetwarzanie danych osobowych” oznacza wszelkie operacje w rozumieniu art. 4 pkt. 2 RODO wykonywane przez Przetwarzającego na powierzonych danych osobowych
 5. Powierzający oświadcza, że jest właścicielem bazy danych, w rozumieniu Ustawy, z której pochodzi baza zawierająca powierzone dane.

Zakres i cel przetwarzania danych osobowych

 1. Stosownie do wymogów Ustawy Powierzający powierza a Przetwarzający przyjmuje przetwarzanie danych osobowych pacjentów i osób zatrudnionych przez Powierzającego, w zakresie, w jakim dane te zostały wprowadzone przez niego do oprogramowania, wyłącznie w celu realizacji Umowy licencyjnej oprogramowania SoftMedica, tj.:
  • opieka i nadzór autorski nad oprogramowaniem SoftMedica,
  • serwis oprogramowania,
  • konsultacje w zakresie wykorzystywania oprogramowania.
 2. Przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu przewidzianej w umowie.

Zabezpieczenie przetwarzania danych

 1. Dane, o których mowa w § 1 są powierzone Przetwarzającemu i mogą być przez niego wykorzystane jedynie w celu realizacji przedmiotu umowy.
 2. Powierzający ma prawo do kontroli, czy przetwarzanie przez Przetwarzającego powierzonych danych osobowych jest zgodne z postanowieniami Umowy i Ustawą.
 3. Przetwarzający ponosi odpowiedzialność na przetwarzanie danych niezgodnie z Umową i z naruszeniem przepisów Ustawy.
 4. Przetwarzający ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i wsparcie techniczne umożliwiające zdalny dostęp do oprogramowania.
 5. Przetwarzający zobowiązuje się do szczególnie starannego zabezpieczenia danych przed dostępem osób niepowołanych oraz do kontroli przebiegu procesu przetwarzania na każdym etapie.
 6. Baza zawierająca powierzone Przetwarzającemu dane nie może być wykorzystywana w inny sposób niż w celu opisany w niniejszej umowie, w szczególności nie może być przekazana lub udostępniona jakiemukolwiek innemu podmiotowi. Przetwarzający zobowiązany jest ponadto do nie ujawniania i nie przetwarzania danych w innym celu niż opisany w niniejszej Umowie, również po jego zakończeniu
 7. Przetwarzający oświadcza, iż zna przepisy Ustawy i Rozporządzenia i zobowiązuje się do przetwarzania danych zgodnie z tymi przepisami. W szczególności do obowiązków tych należy stworzenie i stosowanie przy przetwarzaniu danych odpowiednich procedur i zabezpieczeń technicznych, informatycznych i prawnych wymaganych przepisami prawa.
 8. Przetwarzający realizując zadania wynikające z umowy zastosuje adekwatne środki bezpieczeństwa przetwarzania określone w art. 32 RODO.

Przetwarzanie danych osobowych po rozwiązaniu umowy

Przetwarzający zakończy przetwarzanie danych w momencie zakończenia umowy sprzedaży. Przetwarzający niezwłocznie, ale nie później niż w terminie do 3 dni, zobowiązuje się usunąć wszelkie dane osobowe, których przetwarzanie zostało powierzone, w tym skutecznie usunąć je również z nośników elektronicznych pozostających w dyspozycji Przetwarzającego.

Czas obowiązywania umowy

Umowa obowiązuje przez czas obowiązywania umowy licencyjnej oprogramowania SoftMedica.

Odpowiedzialność

Przetwarzający odpowiada za szkody poniesione przez Powierzającego z tytułu działań niezgodnych z zapisami umowy, UODO oraz RODO.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy.
 2. Wszelkie zmiany w Umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.