Przetwarzanie danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SoftMedica Oprogramowanie Medyczne z siedzibą w Czersku przy ul. Mickiewicza 2a.

 1. KONTAKT

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się pod adresem e-mail: dane_osobowe@softmedica.pl 

 1. CELE PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
 • Podstawą prawną przetwarzania danych w przypadku uzupełnienia formularza kontaktowego lub przesłania zapytania w innej formie jest art. 6 ust. 1 pkt a) RODO.
 • Celem przetwarzania danych osobowych jest udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie lub realizacje zamówionego kontaktu.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych w przypadku kontaktów biznesowych (prowadzenie negocjacji, skierowanie do Pani/Pana oferty) jest art. 6 ust. 1 pkt f) RODO. Przetwarzanie danych będzie w tym wypadku podejmowanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest marketing i sprzedaż produktów i usług oraz budowanie
  i umacnianie relacji biznesowych.
 • Przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem jest art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO.
 • Przetwarzania danych w przypadku potwierdzenia wykonania zobowiązań oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami jest art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.
 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla realizacji wskazanych celów, nie dłużej niż jest to konieczne. Z zastrzeżeniem wyjątków dotyczących przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody, które będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub ustania ich przetwarzania.

 1. ODBIORCY LUB KATEGORIE ODBIORCÓW

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty powiązane i współpracujące z administratorem. Administrator natomiast nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 1. UPRAWNIENIA

W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych, przysługuję Pani/Panu:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda,
 • prawo do wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora,
 • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl.
 1. Przekazanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania kontaktu. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości podjęcia kontaktu i odpowiedzi na złożone zapytanie.