Aktualizacja SoftMedica do wersji 25.66

Szanowni Państwo,

Od dnia 16.11.2023 r. (po godz. 16:00) zostanie Państwu udostępniana aktualizacja dla systemu SoftMedica. Poniżej zestawienie zmian do wersji 25.66:

Dodano:

 • dodano nowy interfejs dla świadectwa żeglugi śródlądowej
 • dodano nową licencję w module wielu lokalizacji – możliwość konfiguracji zdarzeń medycznych i obsługi modułu Gabinet oddzielnie dla kont lekarzy
 • dodano opcję ustawienia maksymalnego rozmiaru załącznika w programie
 • dodano możliwość wystawienia faktury z jedną pozycją „Badanie profilaktyczne pracowników”
 • dodano możliwość usuwania błędnych podpowiedzi pola Typ dok. tożsamości dla osób nieposiadających uprawnienia do słowników
 • dostosowano druki z górnej belki z zakładki Druki do udzielonej licencji oraz zakresu uprawnień
 • dostosowano widoczność druków z górnej belki z zakładki Zaświadczenia do udzielonej licencji oraz zakresu uprawnień
 • dodano nowe uprawnienia złożone w ramach karty badania chorób zawodowych.
 • dodano opcję przenieś i połącz pracownika w firmach „poradniach”.
 • dodano opcję wyboru stanowisk pracy z listy słownikowej oraz danych pracodawcy z listy przedsiębiorstw w księdze wizytacji
 • opcję wyboru przedsiębiorstwa z listy oraz wykazu stanowisk pracy w księdze wizytacji stanowisk pracy
 • uprawnienie Punkt Pobrań, które jest dostępne w przypadku aktywnej integracji z laboratorium
 • pieczątkę osoby zalogowanej w druku Zaświadczenie o szkłach korekcyjnych w przypadku nie nadania numeru orzeczenia
 • możliwość wydruku ankiety VHI w oczekujących kartach badań
 • dodano możliwość określania minimalnej długości hasła użytkowników SoftMedica i terminarza, dla opcji z wymaganym silnym hasłem
 • rozbudowano raport Ewidencji szczepień o nowe kolumny oraz scalono zakładki Zarejestrowani oraz Zarejestruj w jedną zakładkę

Poprawiono:

 • dostosowano szablon wizyty okulistycznej do nowego wzoru karty kierowcy
 • poprawiono problem z numeracją orzeczeń dla klasyfikacji pracownika cywilnego oraz braku klasyfikacji
 • poprawiono rozłączenie faktury korygującej z pozycją z cennika ogólnego
 • poprawiono problem z wysyłką kilku faktur bez załącznika
 • poprawiono szybkość wydruku załącznika rachunku
 • poprawiono szybkość ładowania danych w oknie załączników
 • poprawiono sortowanie rubryki „nr orzeczenia” w orzeczonych kartach badań oraz w kartach badań do rozliczenia
 • poprawiono problem z eksportem do Wapro w przypadku braku NIP nabywcy
 • poprawiono zwalnianie modułu rachunków z uruchomionych modułów
 • poprawiono wyświetlanie wierszy tabeli wywiadu zawodowego w karcie PCHZ
 • poprawiono numerację przy generowaniu rachunków w module wielulokalizacji
 • dodano możliwość edycji pola „Miejsce pracy/szkoła” w karcie psychologicznej prostej
 • zoptymalizowano wczytywanie listy badań ogólnolekarskich
 • zmieniono sposób wprowadzenia odbiory faktury w przypadku badania niezwiązanego dla jednego pracownika z opcji Generuj rachunki
 • błąd z kartą psychologiczną w przypadku anulowania badania oraz w przypadku nie nadania numeru w kolejce
 • możliwość wygenerowania faktury korygującej w przypadku badań niezwiązanych
 • podgląd wyświetlanych firm w wywiadzie zawodowym w karcie choroby zawodowej w Poradni Chorób Zawodowych