Dane osobowe na raportach rozliczeniowych – stanowisko firmy.

W związku z pojawiającymi się artykułami prasowymi, opisującymi – na gruncie przepisów o ochronie danych osobowych – problem przekazywania informacji pracodawcy o poszczególnych świadczeniach medycznych, jakie zostały wykonane pracownikom w ramach badań medycyny pracy, firma SoftMedica stoi na stanowisku, iż:

  1. Decyzja o formie oraz zakresie informacji, przekazywanych pracodawcy, przez jednostkę medycyny pracy, o wykonanych pracownikom badaniach, leży w gestii stron, z zastrzeżeniem, że nie może to naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  2. Lista wykonanych obligatoryjnych badań oraz konsultacji w ramach badania medycyny pracy, nie jest ujawnieniem informacji o stanie zdrowia.Takim ujawnieniem, byłoby przekazanie samego wyniku badania lub konsultacji. Fakt, iż ktoś odbył np., konsultację lekarza okulisty – wymaganą przepisami medycyny pracy, nie oznacza, że ma problemy zdrowotne z narządem wzroku.
  3. Listę obligatoryjnych do wykonania badań w ramach medycyny pracy określa między innymi rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z dnia 4 listopada 2016 r., poz. 2067). Dlatego bezspornym faktem jest to, że pracodawca kierując pracownika na badania (wystawiając skierowanie) jest w stanie określić jakie badania oraz konsultacje, przejdzie pracownik w ramach wizyty u lekarza medycyny pracy. Potwierdzeniem tego zakresu winno być zestawienie przekazane pracodawcy (przez jednostkę medycyny pracy) celem rozliczenia wykonanych badań. W świetle powyższego nadal nie może być mowy o ujawnieniu informacji o stanie zdrowia.
  4. Zdarza się, że w ramach wizyty u lekarza medycyny pracy, pracownik wykonuje dodatkowe, opłacane przez pracodawcę badania lub konsultacje, które w świetle przepisów podatkowych stanowią jego przychód i w związku z tym muszą być ściśle z pracownikiem powiązane, co można wywnioskować jedynie z imiennego zestawienia wykonanych badań. W tym zakresie konieczne jest, aby pomiędzy pracownikiem i pracodawcą doszło do porozumienia w zakresie przetwarzania tych danych osobowych.
  5. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, oprogramowanie SoftMedica daje możliwość posługiwania się jednym standardowym raportem rozliczeniowym rachunku szczegółowego (załącznikiem do faktury) zawierającym informacje o osobie przebadanej, koszcie badań, jednakże bez ich wyszczególnienia. Ze względu na szczególne okoliczności, włączenie tej opcji realizowane jest wyłącznie przez serwis firmy SoftMedica, na pisemny wniosek klienta, przesłany na adres serwis@softmedica.pl. Wskazany raport nie podlega opcji modyfikacji oraz nie może być stosowany zamiennie z raportem zawierającym listę badań. Klient podejmuje decyzję skutkującą dla całego systemu SoftMedica. W ramach rocznej usługi opieki autorskiej klient ma prawo do jednorazowej, bezpłatnej usługi włączenia opcji (zamiany raportu). Kolejne zamiany zostaną obciążone opłatą wysokości 250 zł netto. Poniżej znajduje się przykładowy raport oraz opis kryteriów wyświetlania w nim danych.